Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Information om behandling av personuppgifter

Information om Sveriges Textilhandlares behandling av personuppgifter och Kundens samtycke
 

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Sveriges Textilhandlare org. nr.802003-4933, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm, 08-437 415 09, info@sverigestextilhandlare.se
Dataskyddsombud: Gabriel Duke, gabriel@sverigestextilhandlare.se.
 

Behandlade personuppgifter och Sveriges Textilhandlares användning

Sveriges Textilhandlare lagrar de personuppgifter Medlemmen/Kunden lämnar till Sveriges Textilhandlare i samband med att Medlemmen/Kunden ingår ett medlemskap samt gör beställningar av produkter (utbildningar, studieresa etc.), innefattande bl.a. namn, adress och andra kontaktuppgifter samt faktureringsuppgifter. 

Om Medlemmen har ingått medlemskap lagrar Sveriges Textilhandlare även personuppgifter som Medlemmen indirekt lämnar genom att använda Sveriges Textilhandlares produkter. 

Sveriges Textilhandlare använder personuppgifterna vid registrering av Medlemmen/Kunden som kund, fakturering och information samt för marknadsföring i den utsträckning Medlemmen/Kunden inte avböjt marknadsföring. 

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för behandling för Sveriges Textilhandlares räkning genom ett s.k. personuppgiftsbiträde. I sådant fall kommer ett skriftligt avtal upprättas för att reglera personuppgiftsbiträdets hantering av personuppgifterna och personuppgiftsbiträdet kommer inte ha rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter personuppgiftsbiträdet åtagit sig mot Sveriges Textilhandlare. 
 

Ändamålen

Sveriges Textilhandlare använder Medlemmens/Kundens personuppgifter för att administrera medlemskapet och beställningar av produkter för att kunna fullgöra de åtaganden och ta tillvara de rättigheter som följer av medlemskap och en beställning av föreningens produkter. Om Medlemmen accepterat att vara med i Sveriges Textilhandlare används uppgifterna även för analys av Medlemmens köpbeteende och behov i syfte att kunna anpassa marknadsföringen till Medlemmens behov och lämnade riktade erbjudanden till Medlemmen samt för att kunna utveckla/erbjuda nya tjänster och produkter. Uppgifterna används även i övrigt för marknadsföring av Sveriges Textilhandlare och dess tjänster och produkter.
 

Lagringstid

Sveriges Textilhandlare lagrar personuppgifter så länge Medlemmen/Kunden är kund hos Sveriges Textilhandlare och – förutsatt att Medlemmen/Kunden inte begär att personuppgifterna ska tas bort tidigare – under en tidsperiod om ett (1) år efter Medlemmens/Kundens senaste köp. Om Medlemmen/Kunden prenumererar på Sveriges Textilhandlares nyhetsbrev sparas personuppgifterna i ett (1) år efter att Medlemmen/Kunden avbeställt prenumerationen, förutsatt att inget köp görs under den tiden. 

I den utsträckning Sveriges Textilhandlare enligt lag eller myndighets föreskrift är skyldig att spara uppgifter under längre tid än vad som anges ovan, sparas uppgifterna i enlighet därmed. 
 

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Sveriges Textilhandlare behandlar lämnade personuppgifter på den rättsliga grunden att det är nödvändigt för att uppfylla parternas avtal. Sveriges Textilhandlare har vidare rätt att behandla Medlemmens/Kundens adress och övriga kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål baserat på en intresseavvägning, där Sveriges Textilhandlare så länge inte Medlemmen/Kunden motsatt sig den behandlingen anser att dess intresse att marknadsföra sina produkter och tjänster överväger Medlemmens/Kundens integritetsintresse.

I avseende på den profilering som sker beträffande medlemskap i föreningen när den rättsliga grunden det samtycke Medlemmen lämnat i samband med att Medlemmen accepterade medlemskap i föreningen. Att lämna samtycke är frivilligt och Medlemmen har rätt att återkalla sitt samtycke. Återkallelse av samtycke sker genom att kontakta Sveriges Textilhandlare via ovan angivna adress, e-post eller telefonnummer. En återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades. En återkallelse kan emellertid medföra att Medlemmens möjligheter att nyttja Sveriges Textilhandlares tjänster kan vara begränsade.
 

Medlemmens/Kundens tillgång till personuppgifter samt begäran om begränsning av behandling, rättelse mm

Medlemmen/Kunden har rätt att kontakta Sveriges Textilhandlare för att få information om vilka personuppgifter om Medlemmen/Kunden som behandlas av Sveriges Textilhandlare, vilket sker genom att kontakta Sveriges Textilhandlare via ovan angivna adress, e-post eller telefonnummer. Medlemmen/Kunden har vidare rätt att begära att personuppgifter ska rättas eller tas bort eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas (exempelvis genom att inte användas i Sveriges Textilhandlares marknadsföring eller för profilering) eller helt upphöra (i det fall behandlingen sker efter en intresseavvägning). Medlemmen/Kunden har även rätt att begära portering av personuppgifter som Medlemmen/Kunden själv lämnat och som Sveriges Textilhandlare behandlar med stöd av Medlemmens/Kundens samtycke eller för att uppfylla avtalet med Medlemmen/Kunden. 

Medlemmen/Kunden är dock medveten om att en begäran om borttagning av uppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter kan medföra att Medlemmen/Kundens möjligheter att nyttja Sveriges Textilhandlares erbjudande kan vara begränsade eller helt bortfalla. 


Klagomål till Datainspektionen

Vid klagomål på Sveriges Textilhandlares behandling av personuppgifter kan Datainspektionen kontaktas. Besök www.datainspektionen.se för mer information eller kontakta Datainspektionen via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.